دانلود پروژه و مقاله

» تحقیق و پژوهش-آموزش کشت جو -در 48 صفحه-docx

تحقیق و پژوهش-آموزش کشت جو -در ۴۸ صفحه-docx ۸ مهر ۱۳۹۶


این تحقیق در مورد آموزش کشت جو در ۴۸ صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد.فهرست

مقدمه۴

جو : ۴

انتخاب زمين۴

کودشيميايي۴

روش کاشت جو۵

آبیاری.. ۵

خاستگاه : ۶

گیاهشناسی : ۶

رده‌بندی علمی : ۶

ساختمان شيميايي دانه جو : ۷

تفاوت ظاهري جو بدون پوشينه با جو معمولي : ۷

عمليات كاشت : ۸

مراحل آبياري به شرح ذيل است : ۸

تراكم مناسب : ۹

عمليات زراعي( تهيه زمين ) : ۹

سازگاری گیاه جو  : ۹

نیاز کود : ۱۱

آفات و بیماری های جو  : ۱۲

برداشت جو : ۱۲

موارد مصرف جو : ۱۳

خواص دارویی گیاه جو : ۱۳

نکات فنی زراعت جو۱۴

انتخاب زمين۱۴

کودشيميايي۱۵

انتخاب بذر۱۵

روش کاشت جو۱۵

آبیاری.. ۱۵

برداشت: ۱۶

مقاومت گیاه جو۱۷

بزرگ‌ترین کشورهای تولیدکننده جو۱۷

انواع جو نسبت‌به دما ۱۸

نیاز کودی.. ۱۹

آفات و بیماری‌ها ۱۹

خواص جو۲۰

گـیــــــاه جــــــــو: ۲۱

تهیه زمین مناسب: ۲۱

نیازهای کودی گیاه جو: ۲۲

–   کودهای شیمیایی: ۲۳

کودهای ماکرو: ۲۳

علایم کمبود کودها در جو۲۴

کودهای میکرو: ۲۵

تاریخ کاشت: ۲۶

عمق کاشت: ۲۷

روش کاشت: ۲۷

آبیاری: ۲۸

مبارزه با علفهای هرز: ۲۸

بیماریهای عمده جو: ۲۹

 فرآیند کاشت جو ۳۰

آموزش کاشت جو۳۰

تهیه زمین مناسب: ۳۲

تاریخ کاشت: ۳۵

مقدمه ۳۸

تاریخچه ۳۹

سازگاری گیاه جو ۳۹

انواع جو۴۰

کود ۴۰

آفات و بیماری های جو ۴۱

برداشت جو ۴۱

موارد مصرف جو۴۲

برداشت یولاف: ۴۵

خواص درمانی یولاف: ۴۵

  مقدمه جو :

جو (نام علمی: Hordeum vulgare) یکی از غلات است. چرخه زندگی این گیاه یک ساله و از خانواده گرامینه‌ها (گندمیان) است. کشت جو احتمالاً از ایوپی و آسیای جنوب‌شرقی آغاز شده‌است.

نکات فنی زراعت جو

جو نقش مهمي در تامين پروتئين حيواني و خوراک دام ها داشته و به همين لحاظ براي نيل به خود کفائي در تامين پروتئين حيواني و قطع واردات کشت و کار آن از اهميت خاصي برخوردار است. جوهاي بومي و محلي کم توقع تر از جوهاي اصلاح شده اند و عملکرد کمتري دارند و براي استفاده از جوهاي اصلاح شده و پر محصول بايد توقعات آنها از لحاظ کود آب، بذر و تاريخ کشت را تامين نماييم. جو در تناوب زراعي به عنوان محصول کم توقع و پاک کننده زمين از علف هاي هرز و اصلاح کننده خاک در خاک هاي جوان نقش عمده اي دارد.

انتخاب زمين

  زميني که براي کشت جو انتخاب مي شود بايد داراي عمق کافي بوده و نرم، سبک و قوي وداراي زهکش بوده و به خوبي تهويه شود، بهترين خاک داراي بافت متوسط يالومي با ۸-۷ pH مي باشد.

کودشيميايي

     نياز کودي جو آبي به طور ميانگين ۲۰۰- ۱۰۰ کيـــلوگرم کود ازته، ۱۵۰-۱۰۰ کيلوگرم کود فسفاته و ۱۵۰-۱۰۰ کيلوگرم کود پتاسه مي باشد.

انتخاب بذر

  بذر بايد داراي قوه ناميه و درجه خلوص بالا و عازي از بذور علف هاي هرز باشد . بزرگي اندازه و يکساني بذر اهميت زيادي دارد و بهتر است قبل از کاشت با سموم قارچ کش مثل کربوکسين تيرام ضد عفوني صورت گيرد.

 

روش کاشت جو

عمق کاشت بذر جو پاييزه ۴-۳ سانتي متر است. در صورت کمبود رطوبت عمق کاشت ۶-۵ سانتي متر است . عمق کاشت جو بهاره با توجه به نوع رطوبت و نوع خاک ۶-۳ سانتي متر است.

آبیاری

   تعداد دفعات آبياري براي جوهاي پاييزه ۵-۴ و براي جوهاي بهاره ۳ بار است کمبود آب موجب تقليل سرعت نمو، سريعتر متوقف شدن نمو و در نتيجه زودرس ساختن آن مي گردد.

    در شرایط مساعد برای رشد و ن

فهرست

مقدمه۴

جو : ۴

انتخاب زمين۴

کودشيميايي۴

روش کاشت جو۵

آبیاری.. ۵

خاستگاه : ۶

گیاهشناسی : ۶

رده‌بندی علمی : ۶

ساختمان شيميايي دانه جو : ۷

تفاوت ظاهري جو بدون پوشينه با جو معمولي : ۷

عمليات كاشت : ۸

مراحل آبياري به شرح ذيل است : ۸

تراكم مناسب : ۹

عمليات زراعي( تهيه زمين ) : ۹

سازگاری گیاه جو  : ۹

نیاز کود : ۱۱

آفات و بیماری های جو  : ۱۲

برداشت جو : ۱۲

موارد مصرف جو : ۱۳

خواص دارویی گیاه جو : ۱۳

نکات فنی زراعت جو۱۴

انتخاب زمين۱۴

کودشيميايي۱۵

انتخاب بذر۱۵

روش کاشت جو۱۵

آبیاری.. ۱۵

برداشت: ۱۶

مقاومت گیاه جو۱۷

بزرگ‌ترین کشورهای تولیدکننده جو۱۷

انواع جو نسبت‌به دما ۱۸

نیاز کودی.. ۱۹

آفات و بیماری‌ها ۱۹

خواص جو۲۰

گـیــــــاه جــــــــو: ۲۱

تهیه زمین مناسب: ۲۱

نیازهای کودی گیاه جو: ۲۲

–   کودهای شیمیایی: ۲۳

کودهای ماکرو: ۲۳

علایم کمبود کودها در جو۲۴

کودهای میکرو: ۲۵

تاریخ کاشت: ۲۶

عمق کاشت: ۲۷

روش کاشت: ۲۷

آبیاری: ۲۸

مبارزه با علفهای هرز: ۲۸

بیماریهای عمده جو: ۲۹

 فرآیند کاشت جو ۳۰

آموزش کاشت جو۳۰

تهیه زمین مناسب: ۳۲

تاریخ کاشت: ۳۵

مقدمه ۳۸

تاریخچه ۳۹

سازگاری گیاه جو ۳۹

انواع جو۴۰

کود ۴۰

آفات و بیماری های جو ۴۱

برداشت جو ۴۱

موارد مصرف جو۴۲

برداشت یولاف: ۴۵

خواص درمانی یولاف: ۴۵

  مقدمه جو :

جو (نام علمی: Hordeum vulgare) یکی از غلات است. چرخه زندگی این گیاه یک ساله و از خانواده گرامینه‌ها (گندمیان) است. کشت جو احتمالاً از ایوپی و آسیای جنوب‌شرقی آغاز شده‌است.

نکات فنی زراعت جو

جو نقش مهمي در تامين پروتئين حيواني و خوراک دام ها داشته و به همين لحاظ براي نيل به خود کفائي در تامين پروتئين حيواني و قطع واردات کشت و کار آن از اهميت خاصي برخوردار است. جوهاي بومي و محلي کم توقع تر از جوهاي اصلاح شده اند و عملکرد کمتري دارند و براي استفاده از جوهاي اصلاح شده و پر محصول بايد توقعات آنها از لحاظ کود آب، بذر و تاريخ کشت را تامين نماييم. جو در تناوب زراعي به عنوان محصول کم توقع و پاک کننده زمين از علف هاي هرز و اصلاح کننده خاک در خاک هاي جوان نقش عمده اي دارد.

انتخاب زمين

  زميني که براي کشت جو انتخاب مي شود بايد داراي عمق کافي بوده و نرم، سبک و قوي وداراي زهکش بوده و به خوبي تهويه شود، بهترين خاک داراي بافت متوسط يالومي با ۸-۷ pH مي باشد.

کودشيميايي

     نياز کودي جو آبي به طور ميانگين ۲۰۰- ۱۰۰ کيـــلوگرم کود ازته، ۱۵۰-۱۰۰ کيلوگرم کود فسفاته و ۱۵۰-۱۰۰ کيلوگرم کود پتاسه مي باشد.

انتخاب بذر

  بذر بايد داراي قوه ناميه و درجه خلوص بالا و عازي از بذور علف هاي هرز باشد . بزرگي اندازه و يکساني بذر اهميت زيادي دارد و بهتر است قبل از کاشت با سموم قارچ کش مثل کربوکسين تيرام ضد عفوني صورت گيرد.

 

روش کاشت جو

عمق کاشت بذر جو پاييزه ۴-۳ سانتي متر است. در صورت کمبود رطوبت عمق کاشت ۶-۵ سانتي متر است . عمق کاشت جو بهاره با توجه به نوع رطوبت و نوع خاک ۶-۳ سانتي متر است.

آبیاری

   تعداد دفعات آبياري براي جوهاي پاييزه ۵-۴ و براي جوهاي بهاره ۳ بار است کمبود آب موجب تقليل سرعت نمو، سريعتر متوقف شدن نمو و در نتيجه زودرس ساختن آن مي گردد.

    در شرایط مساعد برای رشد و ن

منبع مطلب : http://proje20.yasfile.com/post/2245

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

بیوگرافی نویسنده

مشاهده تمامی 11963 پست

مطالب مشابه

ارسال دیدگاه

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.


برچسب ها