دانلود پروژه و مقاله

» پایان نامه کارشناسی ارشد-ارزش اثباتی ادله الکترونیک در حقوق کیفری ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد-ارزش اثباتی ادله الکترونیک در حقوق کیفری ایران ۴ اسفند ۱۳۹۴


فهرست مطالب                 


 


فصل اوُل


کلیات تحقیق


۱-۱٫مبحث اول : بیان مسئله


۱-۲٫مبحث دوم : اهمیت و ضرورت تحقیق


۱-۳٫مبحث سوم : اهداف


۱-۴٫مبحث چهارم : سؤالات تحقیق  


۱-۴-۱٫سؤال اصلی


۱-۴-۲٫سؤالات فرعی


۱-۵٫مبحث پنجم : فرضیه ها


۱-۶٫ مبحث ششم : روش تحقیق و ابزار جمع آوری اطلاعات  


۱-۷٫مبحث هفتم : محدودیت های احتمالی تحقیق


۱-۸٫ مبحث هشتم : سازمان دهی تحقیق


فصل دوم


تعاریف و مفاهیم


۲-۱٫ مبحث اول : تعریف ارزش اثباتی


۲-۲٫ مبحث دوم : تعریف حقوق کیفری


۲-۳٫ مبحث سوم : تعریف ادله الکترونیکی


۲-۳-۱٫ گفتار اول: تعریف دلیل


۲-۳-۲٫ گفتار دوم: تعریف ادله الکترونیکی


۲-۴٫  مبحث
چهارم : تعریف فضای سایبر


 


 


فصل سوم


شناخت ادله الکترونیکی


۳-۱٫ مبحث اول : اهمیت ادله الکترونیکی


۳-۱-۱٫گفتار اول: وکلاء


۳-۱-۱-۱٫بنداول : وکلای شاکیان


۳-۱-۱-۲٫بند دوم: وکلای خواندگان(متهمان)


۳-۱-۲٫ گفتار دوم: مأموران تعقیب و بازرسان دولت


۳-۲٫ مبحث دوم : انواع ادله الکترونیکی


۳-۲-۱٫ گفتار اول: از نظر سطح اطمینان


۳-۲-۱-۱ بند اول: دلیل الکترونیکی عادی


۳-۲-۱-۱-۱٫تعریف


۳-۲-۱-۱-۲٫ساختار


۳-۲-۱-۱-۲-۱٫ سیستم اطلاعاتی غیر ایمن


۳-۲-۱-۱-۲-۲٫ امضای الکترونیکی ساده


۳-۲-۱-۲ بند دوم: دلیل الکترونیکی مطمئن


۳-۲-۱-۲-۱٫تعریف


۳-۲-۱-۲-۲٫ساختار


۳-۲-۱-۲-۲-۱٫ سیستم اطلاعاتی مطمئن


۲-۱-۱٫محفوظ بودن در برابر نفوذ و سوء استفاده.


۲-۱-۲٫ قابل دسترسی و تصدی صحیح


۲-۱-۳٫ پیکربندی و سازماندهی


۲-۱-۴٫ .موافق بودن با رویه ایمن


۳-۲-۱-۲-۲-۲٫امضای الکترونیکی مطمئن


۳-۲-۱-۲-۲-۳٫ سابقه مطمئن


۳-۲-۲٫ گفتار دوم: انواع ادله الکترونیکی از نظر سطح
دسترس
ی


۳-۲-۲-۱٫بند اول: ادله آشکار


۳-۲-۲-۲٫بند دوم: ادله پنهان


۳-۳ مبحث سوم : مراحل کلی کشف ادله الکترونیکی


۳-۳-۱٫گفتار اول : درآمد


۳-۳-۲٫گفتار دوم : روش های کشف ادله الکترونیکی پنهان


۳-۴٫
مبحث چهارم: و
یژگی های ادله الکترونیکی


۳-۴-۱٫گفتار اول: نقاط قوت ادله الکترونیکی


۳-۴-۲٫گفتار دوم: نقاط ضعف ادله الکترونیکی


۳-۵٫مبحث پنجم:انواع جرائم مرتبط با ادله
الکترونیکی


۳-۵-۱٫گفتار
اول : تاریخچه جرائم الکترونیکی


۳-۵-۲٫گفتار
دوم: انواع جرائم الکترونیکی


۳-۶٫مبحث
ششم :
عناصر اعتبار دلیل (دلیل الکترونیکی)


۳-۶-۱٫ گفتار اول: امضاء


۳-۶-۲٫ گفتار دوم: دستیابی (قابلیت دسترسی)


۳-۶-۳٫ گفتار سوم: اصالت


۳-۶-۴٫ گفتار چهارم: تمامیت


۳-۶-۵٫ گفتار پنجم: دقت وامنیت


۳-۶-۶٫ گفتار ششم: قابلیت استناد


فصل چهارم


قواعد حاکم بر روند ثبوتی و ارزش اثباتی ادله
الکترونیک


۴-۱٫ مبحث اول : نظام ارزیابی دلیل در حقوق ایران


۴-۱-۱٫گفتار اول : سیستم  اقناعی (اخلاقی)


۴-۱-۲٫گفتار دوم : سیستم قانونی 


۴-۲٫ مبحث دوم : قواعد حاکم بر روند ثبوتی ادله
الکترونیکی


۴-۲-۱٫ گفتار اول : درآمد


۴-۲-۲ . گفتار دوم : هویت پدید آورنده ادله الکترونیکی


۴-۲-۲-۱٫ بند اول : طرح موضوع


۴-۲-۲-۲٫ بند دوم : نمونه دعاوی مربوط به تعیین هویت
پدیدآورندگان


۴-۲-۲-۳٫ بند سوم : بررسی تطبیقی تعیین هویت پدیدآورنده


۴-۲-۳٫ گفتار سوم : قواعد حاکم بر روند کار مجریان قانون


۴-۲-۳-۱٫ بند اول : قواعد علوم جنایی ناظر بر سیستم های
رایانه ای


۱-شناسایی سیستم های رایانه ای


۱-۱٫ شناسایی سخت افزار


۱-۲٫شناسایی ادله دیجیتال


۲-محافظت، جمع آوری و مستند سازی ادله دیجیتال


۳-طبقه بندی، مقایسه و ماهیت انگاری


۴- بازسازی


۴-۲-۳-۲٫بند دوم : قواعد علوم جنایی ناظر بر شبکه ها


۱-شناسایی


۲-محافظت، جمع آوری و مستند سازی


۳-طبقه بندی، مقایسه و ماهیت انگاری


۴-بازسازی


۴-۳٫مبحث سوم: اصول حاکم بر ارزش اثباتی ادله الکترونیکی


۴-۳-۱٫گفتار اول: استنادناپذیری ادله سماعی


۴-۳-۱-۱٫بند اول: استثنای سوابق شغلی


۴-۳-۱-۲٫بند دوم: استثنای پذیرش طرف مقابل


۴-۳-۱-۳٫بند سوم: استثنای سوابق صرف کامپیوتری


۴-۳-۲٫ گفتار دوم: قاعده بهترین دلیل


۴-۴٫ مبحث چهارم : انعکاس قواعد کلی ناظر بر استنادپذیری
ادلۀ الکترونیکی در اسناد حقوقی بین المللی و ملی


۴-۴-۱٫بند اول : توصیه نامه آنسیترال در خصوص ارزش
قانونی سوابق الکترونیکی ۱۹۸۵


۴-۴-۲٫بند دوم : قانون مدل آنسیترال تجارت الکترونیکی
۱۹۹۶


۴-۴-۳٫بند سوم : مدل قانونی امضاء الکترونیکی ۲۰۰۱


۴-۴-۴٫بند
چهارم : کنوانسیون ۲۰۰۵ سازمان ملل در استفاده از ارتباطات الکترونیکی


۴-۴-۵٫ بند
پنجم : اتحادیه اروپائی


۴-۴-۶٫بند
ششم : کانون وکلای امریکا


۴-۵٫
مبحث پنجم : ارزش اثباتی ادله الکترونیکی در دعاوی کیفری


۴-۵-۱٫گفتار اول: نگاهی به قوانین مربوط به جرایم رایانه
ای در ایران


۴-۵-۲٫گفتار دوم:ارزش اثباتی ادله الکترونیکی عادی و
مطمئن


۴-۵-۲-۱٫ بند اول : ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی عادی


۴-۵-۲-۲ بند دوم : ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی مطمئن


۴-۵-۳٫گفتار سوم: ارزش اثباتی ادله الکترونیکی
در مرحله صدور حکم در دعاوی کیفری


فصل
پنجم


جایگاه
ادله الکترونیکی در تعارض با سایر ادله


۵-۱٫مبحث اول : صور ادله الکترونیکی


۵-۱-۱٫
بند اول : ادله الکترونیکی در قالب اسناد


۵-۱-۲٫ بند دوم : ادله الکترونیکی در
قالب شهادت


۵-۱-۳٫ بند سوم : ادله الکترونیکی در
قالب اقرار


۵-۲٫ مبحث دوم: بررسی موانع پذیرش دلیل
الکترونیکی در نظام قضایی ایران


۵-۳٫ مبحث سوم
: تعارض ادله الکترونیکی با سایر ادله


نتیجه
گیری نوع محصول : پایان نامه ارشد

تعداد صفحات : ۱۷۷

حجم محصول : ۲٫۰۴MB

تعداد خریدهای موفق : ۰

منبع مطلب : http://proje20.yasfile.com/post/564

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

بیوگرافی نویسنده

مشاهده تمامی 11952 پست

مطالب مشابه

ارسال دیدگاه

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.


برچسب ها