دانلود پروژه و مقاله

» عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا وتاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا وتاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ۱۹ خرداد ۱۳۹۵

عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا وتاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار دسته: حسابداری
بازدید: ۱ بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: ۳۳۲ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۱۱۷

کار تحقیقی و پژوهشی حاضر به منظور تعیین عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا وتاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد

قیمت فایل فقط ۹,۹۰۰ تومان

خرید

عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا وتاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار


چكیده

کار تحقیقی و پژوهشی حاضر به منظور تعیین عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا وتاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد.

این پایان نامه یک چارچوب برای تجزیه و تحلیل انتخاب مدیران از سیاست حسابداری موجودی کالا و تاثیری که این انتخاب ها بر کیفیت سود آوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را می گذارد تهیه می کند وارتباط بین ویژگیهای خاص شرکت مانند اندازه ، نسبت بدهی به سرمایه ، سرمایه در گردش و نوع صنعت و سیاستهای انتخاب مدیران از حسابداری موجودی کالا و مواقعی که منجر به افزایش/کاهش کیفیت سود می شود را تشریح می کند.

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه ها حاکی از آن می باشد که بین انتخاب روش های حسابداری موجودی کالا و اندازه شرکت ، نسبت بدهی به سرمایه و میزان سرمایه در گردش رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین نتایج بیانگر وجود رابطه بین انتخاب های حسابداری موجودی کالا و نوع صنعت می باشد و در نهایت بین انتخاب های حسابداری موجودی کالا(فایفو) و سودآوری  رابطه معنی داری وجود ندارد.

مقدمه

روش های حسابداری مورد استفاده در شرکتها دارای پیامدهای اقتصادی بوده و بر توزیع ثروت موثر است. در شرکتهای سهامی افراد به امید افزایش ثروتشان سرمایه گذاری می کنند. روش های حسابداری مورد استفاده بر ثروت سرمایه گذاران اثر دارد.

 انتخاب روش های حسابداری برای افزایش رفاه سهامداران و حداکثر کردن رفاه مدیریت به کار می رود.ادبیات حسابداری شامل مطالعاتی

 فهرست مطالب:

چكیده     ۱

مقدمه     ۲

فصل اول: كلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه           ۴

۲-۱ تاریخچه مطالعاتی        ۵

۳-۱ بیان مسئله     ۶

۴-۱ فرضیه های تحقیق       ۷

۵-۱ ضرورت انجام تحقیق    ۸

۶-۱ اهداف تحقیق  ۸

۷-۱ حدود مطالعاتی            ۱۰

۸-۱ تعریف واژگان کلیدی و اصطلاحات           ۱۰

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

۱-۲ مقدمه           ۱۳

۲-۲ روشهای حسابداری موجودی کالا  ۱۳

۱-۲-۲ روشهای ارزشیابی موجودی مواد و کالا   ۱۴

۳-۲ عوامل موثر بر انتخاب روشهای حسابداری موجودی کالا          ۱۵

۴-۲ فاکتورهای اقتصادی مورد انتظار برای تاثیر انتخاب روش های حسابداری  موجودی کالا در ایالات متحده            ۱۷

۱-۴-۲ محرک جریان نقدی (ذخیره مالیات)        ۱۷

۲-۴-۲ تئوری هزینه سیاسی  ۱۷

۳-۴-۲ اثر فرآیند سیاسی بر روی روش های حسابداری      ۱۹

۱-۳-۴-۲ اثرات بحرانهای بالقوه         ۱۹

۲-۳-۴-۲ قانون نرخ           ۲۰

۳-۳-۴-۲ مالیاتها   ۲۱

۴-۳-۴-۲ قراردادهای استقراض          ۲۲

۵-۳-۴-۲نسبت های اهرمی(حسابداری و فعالیتهای اقتصادی)          ۲۵

۵-۲ کیفیت سود حسابداری و موجودی کالا         ۲۷

۱-۵-۲ مفهوم سود از دیدگاه حسابداری  ۲۷

۲-۵-۲سودمندی ومربوط بودن سود حسابداری     ۲۷

۳-۵-۲محدودیت های سود حسابداری    ۲۹

۱-۴-۵-۲مفهوم سود در گزارشگری مالی           ۳۰

۲-۴-۵-۲مفاهیم سود در سطح ساختار   ۳۲

۳-۴-۵-۲رویکرد معاملاتی در اندازه گیری سود  ۳۲

۴-۴-۵-۲رویکرد فعالیت در اندازه گیری سود     ۳۳

۵-۴-۵-۲مفاهیم سود در سطح معانی    ۳۳

۶-۴-۵-۲سود به عنوان معیار کارایی   ۳۳

۷-۴-۵-۲سود حسابداری در مقایسه با سود اقتصادی          ۳۴

۸-۴-۵-۲مفاهیم سود در سطح عمل (رفتاری)     ۳۴

۹-۴-۵-۲مفاهیم سود از دیدگاه رویکرد قراردادی  ۳۵

۵-۵-۲ مفهوم اقتصادی سود   ۳۵

۶-۵-۲ پیدایش نظریه کیفیت سود        ۳۶

۷-۵-۲ مفهوم کیفیت سود      ۳۷

۸-۵-۲ تحلیل کیفیت سود      ۴۰

۹-۵-۲ تحلیل بنیادی کیفیت سود         ۴۱

۱۰-۵-۲ واکنش سود           ۴۴

۶-۲ تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران         ۴۵

۷-۲ تعریف بورس اوراق بهادار         ۴۸

۸-۲ پیشینه تحقیق  ۴۹

۱-۸-۲ تحقیقات انجام شده در خارج از کشور      ۴۹

۲-۸-۲ در داخل کشور:        ۵۹

۹-۲ خلاصه فصل دوم         ۵۹

فصل سوم: روش‌اجرای تحقیق

۱-۳ مقدمه           ۶۱

۲-۳ اهداف تحقیق  ۶۱

۳-۳ تهیه وتنظیم فرضیه      ۶۲

۱-۳-۳ فرضیه اندازه           ۶۲

۲-۳-۳ فرضیه اهرم            ۶۲

۳-۳-۳ فرضیه سرمایه در گردش        ۶۳

۴-۳-۳ فرضیه طبقه بندی صنعت       ۶۳

۵-۳-۳ فرضیه مقایسه         ۶۴

۴-۳مدل تحلیلی تحقیق         ۶۴

۵-۳روش تحقیق    ۶۶

۶-۳ شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات      ۶۶

۱-۶-۳اندازه گیری متغیر وابسته         ۶۶

۲-۶-۳اندازه گیری متغیرهای مستقل    ۶۶

۷-۳جامعه آماری و نمونه گیری          ۶۷

۸-۳تعیین اندازه نمونه         ۶۷

۹-۳آزمون فرضیه ها          ۶۸

۱۰-۳خلاصه فصل ۷۱

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

۱-۴ مقدمه‏           ۷۳

۲-۴ آمار توصیفی  ۷۴

۳-۴ رابطه بین اندازه شرکت و  روش حسابداری ۷۵

۴-۴ رابطه بین میانگین اهرم و روش حسابداری  ۷۷

۵-۴ رابطه بین سرمایه در گردش و روش حسابداری         ۷۸

۶-۴ رابطه بین نوع صنعت و روش حسابداری    ۸۰

۷-۴ رابطه بین سودآوری و روش حسابداری       ۸۲

۸-۴خلاصه نتیجه آزمون آماری          ۸۴

۹-۴ خلاصه فصل  ۸۴

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۱-۵ مقدمه           ۸۶

۲-۵نتیجه گیری     ۸۶

۳-۵پیشنهاد برای تحقیقات آتی            ۸۸

۴-۵محدودیتهای تحقیق        ۸۸

پیوست ها

پیوست الف:جدول تحلیل واریانس        ۹۱

پیوست ب: آزمون ناپارامتری کروسکال والیس    ۹۲

پیوست ج :نمودار میانگین داده ها        ۹۳

پیوست د : جدول تعداد نمونه های انتخابی به همراه صنایع مربوطه   ۹۵

منابع و ماخذ

منابع فارسی         ۹۷

منابع لاتین           ۹۸

چکیده لاتین          ۱۰۳

فهرست جداول:

جدول  ۱-۱ خلاصه مطالعات تجربی انتخاب روشهای حسابداری موجودی کالا  ۵

جدول ۱-۳ جدول توافقی برای آزمون استقلال     ۶۹

جدول  ۱-۴ میانگین داده ها به تفکیک هر فرضیه            ۷۴

جدول ۲-۴ داده های تجزیه شده فرضیه اول        ۷۵

جدول ۳-۴ تحلیل داده های فرضیه اول ۷۶

جدول ۴-۴ داده های تجزیه شده فرضیه دوم        ۷۷

جدول ۵-۴ تحلیل داده های فرضیه دوم  ۷۷

جدول ۶-۴ داده های تجزیه شده فرضیه سوم       ۷۸

جدول ۷-۴ تحلیل داده های فرضیه سوم ۷۹

جدول ۸-۴ داده های تجزیه شده فرضیه چهارم     ۸۰

جدول ۹-۴ تحلیل داده های فرضیه چهارم          ۸۱

جدول ۱۰-۴ داده های تجزیه شده فرضیه پنجم     ۸۲

جدول ۱۱-۴ تحلیل داده های فرضیه پنجم          ۸۲

جدول ۱۲-۴ : نتایج کلی آزمون فرضیه ها         ۸۴

فهرست نمودار:

نمودار۱-۳: مدل تحلیلی تحقیق           ۶۵

نمودار۲-۳ سطح زیر منحنی توزیع کای مربع     ۶۸

نمودار۳-۳سطح زیر منحنی H0 وH1 در آزمون استقلال کای مربع    ۷۱

نمودار ۱-۴ ناحیه رد و عدم رد فرض صفر برای آزمون برابری نسبتها برای فرضیه اول ۷۶

نمودار ۲-۴ ناحیه رد و عدم رد فرض صفر برای آزمون برابری نسبتها برای فرضیه دوم ۷۸

نمودار ۳-۴ناحیه رد و عدم رد فرض صفر برای آزمون برابری نسبتها برای فرضیه سوم ۷۹

نمودار ۴-۴ ناحیه رد و عدم رد فرض صفر برای آزمون برابری نسبتها برای فرضیه پنجم            ۸۳

عنوان: عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا وتاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

فرمت: doc

تعداد صفحات:۱۱۷

قیمت فایل فقط ۹,۹۰۰ تومان

خرید

برچسب ها : عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا وتاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار , سودمندی سود تقسیمی , شرکتهای سهامی , تغییرات سود هر سهم , بازده حقوق صاحبان سهام , پایان نامه , پروژه حسابداری , پژوهش , محاسبه مالیات , پایان نامه حسابداری , حسابداری , دانلود پایان نامه حسابداری , مقاله , تحقیق , پروژه

منبع مطلب : http://powerpoint.filenab.com/product-56972-hesabdari.aspx

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

بیوگرافی نویسنده

مشاهده تمامی 11962 پست

مطالب مشابه

ارسال دیدگاه

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.


برچسب ها